Úroveň C2

Globální pohled:

Uživatel jazyka mající úroveň C2 snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Uživatel jazyka s úrovní C2 se dokáže spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.

Pro konkrétnější určení a ohodnocení své úrovně využijte níže popsané informace:

POROZUMĚNÍ

Čtení
Na úrovni C2 snadno přečtete všechny formy písemného projevu, včetně abstraktních textů náročných svou stavbou i jazykem, jako jsou např. příručky, odborné články a krásná literatura.

Poslech
Na úrovni C2 bez potíží rozumíte jakémukoli druhu mluveného projevu, živého či vysílaného. Pokud máte trochu času zvyknout si na specifické rysy výslovnosti rodilého mluvčího, nemáte potíže mu rozumět ani tehdy, mluví-li rychle.

MLUVENÍ

Ústní interakce
S úrovní C2 se dokážete zapojit do jakékoli konverzace nebo diskuse. Dobře znáte idiomatické a hovorové výrazy. Umíte se plynule vyjadřovat a přesně sdělovat jemnější významové odstíny. Narazíte-li při vyjadřování na nějaký problém, dokážete svou výpověď přeformulovat tak hladce, že to ostatní ani nepostřehnou.

Samostatný ústní projev
Umíte podat jasný plynulý popis nebo zdůvodnění stylem vhodným pro daný kontext a opírajícím se o efektivní logickou strukturu, která pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je.

DOPORUČUJEME: na úrovni C2 uživatel do své mluvy již zahrnuje i idiomy. Znáte nejznámější anglické idiomy o mužích?

PSANÍ

Písemný projev
Umíte napsat jasný plynulý text vhodným stylem. Dokážete napsat složité dopisy, zprávy nebo články a vystavět text logicky tak, aby pomáhal čtenáři všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Zvládnete napsat resumé a recenze odborných nebo literárních prací.

Zdroj: Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. 1. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, xviii, 267 s. ISBN 80-244-0404-4.