Úroveň A1

Globální pohled:

Uživatel jazyka na úrovni A1 rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Uživatel jazyka umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

Pro konkrétnější určení a ohodnocení své úrovně využijte níže popsané informace:

POROZUMĚNÍ

Čtení
Se znalostmi na úrovni A1 rozumíte známým slovům a velmi jednoduchým větám, například na plakátech, vývěskách nebo v katalozích.

Poslech
Pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně, tak rozumíte základním slovům a zcela základním frázím týkajících se vaší osoby, rodiny a bezprostředního okolí.

MLUVENÍ

Ústní interakce
Se znalostmi na úrovni A1 se umíte jednoduchým způsobem domluvit, je-li váš partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat. Umíte klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají vašich základních potřeb.

NÁŠ TIP: studujte cizí jazyky z pohodlí své kanceláře, zahrady či svého domova. Dnešní doba online výuce cizích jazyků přeje!

Samostatný ústní projev
Na úrovni A1 zvládnete jednoduchými frázemi popsat lidi, které znáte, a stejně tak místo, kde žijete.

DOPORUČUJEME: tipy ke studiu cizích jazyků, angličtiny, němčiny a dalších jazyků…

PSANÍ

Písemný projev
Umíte napsat jednoduchý a stručný text na pohlednici (např. pozdrav z dovolené). Zvládnete vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, např. své jméno, státní příslušnost a adresu při přihlašování v hotelu.

Zdroj: Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. 1. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, xviii, 267 s. ISBN 80-244-0404-4.