Úroveň B2

Globální pohled:

Uživatel jazyka mající úroveň B2 dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Uživatel jazyka na této úrovni B2 umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Pro konkrétnější určení a ohodnocení své úrovně využijte níže popsané informace:

POROZUMĚNÍ

Čtení
Se znalostmi na úrovni B2 rozumíte článkům a zprávám zabývajícími se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumíte textům současné prózy.

Poslech
Rozumíte delším promluvám a přednáškám a dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně znáte. Rozumíte většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rovněž rozumíte většině filmů ve spisovném jazyce.

MLUVENÍ

Ústní interakce
Na úrovni B2 se dokážete účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokážete se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory.

NÁŠ TIP: studujte cizí jazyky z pohodlí své kanceláře, zahrady či svého domova. Dnešní doba online výuce cizích jazyků přeje!

Samostatný ústní projev
Dokážete se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti vašeho zájmu. Umíte vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení. 

DOPORUČUJEME: na úrovni B2 se již nemusíte obávat obohatit svůj projev o idiomy, které k vyšší úrovni jazyka určitě patří

PSANÍ

Písemný projev
Jsou-li vaše znalosti na úrovni B2 dokážete napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s vašimi zájmy. Umíte napsat pojednání nebo zprávy, předávát informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovedete zdůraznit, čím jsou pro vás události a zážitky osobně důležité.

Zdroj: Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. 1. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, xviii, 267 s. ISBN 80-244-0404-4.