Společný evropský referenční rámec

Dokument vypracovaný Radou Evropy je výsledkem více než 20 let trvajícího výzkumu. Cílem práce bylo poskytnout transparentní, koherentní a komplexní základ pro vypracování jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikulí, jazykových zkoušek, jazykových učebnic apod. v zemích po celé Evropské unii.

Původní a plný název dokumentu zní Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR), do českého jazyka byl dokument přeložen pod názvem Společný evropský referenční rámec: učení, vyučování, hodnocení (SERR).

Dokument existuje v 39 jazykových verzích. Česká verze s názvem Společný evropský referenční rámec pro jazyky : Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme byla publikována Univerzitou Palackého v Olomouci (ISBN : 80-244-0404-4).

Kompletně do českého jazyka přeložená verze dokumentu je ke stažení na stránkách MŠMT, anglická verze je dostupná na stránkách Rady Evropy.

Společný evropský referenční rámec má sloužit k:

1) plánování jazykových programů z hlediska:

  • předpokládaných dřívějších znalostí studenta a z hlediska návaznosti na dřívější stadia učení, zejména pokud jde o propojení primárního, nižšího sekundárního, vyššího sekundárního a vysokoškolského či dalšího vzdělávání;
  • jejich cílů;
  • jejich obsahu.

2) plánování jazykové certifikace z hlediska:

  • sylabu obsahu zkoušek;
  • hodnotících kritérií, která jsou spíše pozitivní, tj. reflektují zvládnutí učiva, než negativní, tj. uvádění nedostatků.

3) plánování autoregulovaného učení včetně:

  • postupného budování uvědomělého pohledu studenta na současný stav jeho znalostí;
  • stanovení proveditelných a smysluplných cílů, které student zadává sám sobě;
  • výběru materiálů;
  • sebehodnocení.
Zdroj: Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. 1. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, xviii, 267 s. ISBN 80-244-0404-4.